Danh sách trẻ 2015

Tháng Chín 1, 2015 11:12 sáng
STT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Họ tên bố( mẹ) Họ tên chủ hộ Địa chỉ Mới tuyển
Nam Nữ
1 Lý Phúc Quyên 10/24/2010 Dao Lý Văn Chài Lý Quầy Tịnh Cốc Diển Mới tuyển
2 Lý Mai Anh 22/9/2010 Dao Lý Tòn Trị Lý Tòn Trị Cốc Diển
3 Triệu Văn Thanh 9/1/2010 Dao Triệu Văn Slị Triệu Văn Slị Cốc Diển
4 Phùng Thị Ngân 1/10/2010 Dao Phùng Văn Chiêu Phùng Văn Chiêu Cốc Diển
5 Phùng Kim Cường 2/9/2011 Dao Phùng Tòn Chòi Phùng Tòn Chòi Cốc Diển
6 Triệu Thị Diệp 15/8/2011 Dao Lý Văn Giang Lý Văn Giang Cốc Diển
7 Triệu Văn Trường 7/11/2011 Dao Triệu Tòn Phấy Triệu Tòn Phấy Cốc Diển
8 Phùng Kiềm Ngọc 3/8/2011 Dao Phùng Văn Quẩy Phùng Văn Quẩy Cốc Diển
9 Triệu Quầy Pu 30/9/2011 Dao Triệu Tòn Sinh Triệu Tòn Sinh Cốc Diển
10 Lý Mai Tuyết 1/20/2011 Dao Lý Văn Phin Lý Quầy Kiêm Cốc Diển Mới tuyển
11 Triệu Quầy Nhàn 4/28/2012 Dao Triệu Tòn Phấy Triệu Chồng Nần Cốc Diển Mới tuyển
12 Lý Nhật Huy 7/19/2912 Dao Lý Tòn Trị Lý Sành Phát Cốc Diển Mới tuyển
13 Lý Quốc Đại 10/24/2012 Dao Lý Văn Pu Lý Văn Pu Cốc Diển Mới tuyển
14 Phùng Kim Hùng 10/14/2012 Dao Phùng Văn Phin Phùng Văn Phin Cốc Diển Mới tuyển
15 Phùng Kim Sơn 9/29/2012 Dao Phùng Văn Chiêu Phùng Văn Chiêu Cốc Diển Mới tuyển